Sign In

​​​​Regelgevin​g & Beleid

​​​​​​​​​​​​​​​​Je vindt hier verwijzingen naar een aantal cruciale documenten gelinkt aan Vlaamse regelgeving en beleid met betrekking tot parochiekerken en religieus erfgoed. Als je klikt op de onderstreepte vette tekst kom je op het betreffende document terecht. Wie meer uitgebreide informatie zoekt, kan terecht op de website van het CRKC bij het onderdeel 'Wegwijs in onroerend erfgoed'.

 

Conceptnota "Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk"

Op 24 juni 2011 presenteerde toenmalig Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois zijn conceptnota 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk', waarin een aantal concrete beleidsadviezen en beleidsopties met betrekking tot het beheer en de (re)valorisatie van de parochiekerk worden geformuleerd. In zijn nota richt de minister een uitnodiging aan de kerkgemeenschap om, in dialoog met de lokale besturen, na te gaan op welke wijze en in welke mate in de toekomst gebruik zal gemaakt worden van het kerkenbestand in Vlaanderen. De strategische benadering van de vraag is voor hem essentieel. Daarom wil hij dat er een visie ontwikkeld wordt voor het geheel van elk van de Vlaamse gemeenten. Hiervoor zal hij de positie van de centrale kerkbesturen wijzigen en aan dit orgaan effectieve beslissingsbevoegdheid geven namens de kerkfabrieken die er deel van uitmaken.

De minister vraagt in zijn nota aan de kerkbesturen om in het kader van het meerjarenplan 2014-2019 een strategische visie te ontwikkelen over het lokaal kerkenbestand van de gemeente. Deze visie bevat onder meer de waarde en toestand van het kerkgebouw, de omgeving waarin het zich bevindt, het actueel gebruik en de functie ervan en - in geval van neven-, mede- of herbestemming – de belangstelling van andere actoren. Subsidies voor restauratie van een geklasseerde kerk, worden afhankelijk gemaakt van het bestaan van een strategische visie op gemeentelijk niveau en het inschakelen van het kerkgebouw hierin.

 

Omzendbrief van minister Bourgeois aan de gemeentebesturen en aan de kerkfabrieken en centrale kerkbesturen in opvolging van zijn nota

 

Parochiekerkenplannen

 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelde twee interessante brochures samen. De eerste bevat de integrale teksten van het Onroerend Erfgoeddecreet en van  het uitvoeringsbesluit. In de tweede wordt een uitgebreide  toelichting gegeven bij de nieuwe regelgeving.

 

Het decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria van 12 juli 2013
Het decreet biedt de Vlaamse Regering de mogelijkheid om bepaalde investeringen te subsidiëren.

 

Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 ingediend door de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

 

Beleidsnota 2014-2019 ingediend door mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    ​​​